Toegevoegde waarde door interim-professionals

In sommige sectoren zijn interim-professionals een belangrijk en strategisch middel dat een wezenlijk onderdeel vormt van de wijze waarop bedrijven hun bedrijfsactiviteiten ontwikkelen en omgaan met groei op de lange en korte termijn. Terwijl sommige organisaties interim-professionals slechts zien als een middel om geplande of onvoorziene personeelstekorten op te vangen, maken anderen bewust gebruik van deze professionals als een belangrijke motor voor verandering. Weer andere sectoren en bedrijven beginnen interim-professionals nu pas te zien als een reële en waardevolle bron van kennis.

Wij gaan in deze gids nader in op de toegevoegde waarde die interim-professionals kunnen bieden aan bedrijven, ongeacht hun type, grootte en de sector waarin ze actief zijn.

Kosteneffectiviteit

Hoewel interim-professionals over het algemeen beter betaald worden dan vaste medewerkers, kan het misleidend zijn de kosteneffectiviteit van deze professionals alleen op dit gegeven te baseren. Het is inderdaad zo dat interim-professionals per uur meer betaald krijgen dan vaste medewerkers, maar in tegenstelling tot vaste medewerkers hebben ze geen recht op secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals deelname aan collectieve pensioenregelingen en aandelenplannen. Ook kunnen ze geen aanspraak maken op ontslagvergoedingen, zwangerschaps- en ouderschapsverlof of bonussen. Hoewel het uur- of dagtarief van interim-professionals dus hoger kan uitvallen dan dat van uw vaste medewerkers, wegen de besparingen op de lange termijn ruimschoots op tegen uw initiële kosten.

Interim-professionals zijn met name zeer kosteneffectief als de vraag naar personeel projectgedreven is of als er sprake is van veranderingen in het omzetvolume, hetzij vanwege een onverwacht toegenomen vraag of vanwege seizoensgebonden volumeveranderingen. Het inhuren van gespecialiseerde interim-professionals betekent dat bedrijven hun bedrijfsactiviteiten en personeelsbezetting flexibel kunnen opschalen of kostenbesparingen kunnen realiseren door geen vaste medewerkers aan het personeelsbestand toe te voegen. Hierdoor hoeven ze geen langdurig recruitmentproces te doorlopen en kunnen ze efficiënter inspelen op veranderingen.

Personeelstekorten

Voor veel bedrijven zijn interim-professionals een ideale oplossing voor geplande of onvoorziene personeelstekorten - ongeacht of deze tekorten nu het gevolg zijn van zwangerschapsverlof, langdurige ziekte, opleving van de bedrijfsactiviteiten of van nieuwe projecten waarvoor bedrijven op dat moment zelf niet de juiste vaardigheden in huis hebben, en deze op de lange termijn vermoedelijk ook niet meer nodig hebben.

Het idee om vaste medewerkers tijdelijk te vervangen door extra vaste medewerkers is zelden haalbaar en zelfs als dit wel het geval is, dan nóg verliest u kostbare tijd. Denk aan de tijd die ervoor nodig is om deze medewerkers in te werken en de vertraging die u kunt oplopen vanwege allerhande trainingen. Op deze manier bent u al op voorhand veel geld kwijt en duurt het een hele tijd voordat u daar iets van terugziet.

Aanvullen van lacunes of tekorten in vaardigheden

Het verschil tussen vaste medewerkers en interim-professionals waar het gaat om hun toegevoegde waarde komt in hoofdzaak hierop neer: vaste medewerkers worden in dienst genomen om de vaardigheden en capaciteiten van de organisatie op de lange termijn uit te breiden, terwijl interim-professionals worden ingehuurd vanwege hun specifieke specialistische diensten.

Interim-professionals bieden bedrijven toegang tot vaardigheden die ze normaal gesproken niet - of niet voldoende - in huis hebben en die ze mogelijk op de lange termijn helemaal niet nodig hebben. Dit betekent dat bedrijven kennis en vaardigheden in huis kunnen halen in de mate en de vorm en op het moment dat ze die nodig hebben. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeelsbestand niet alleen heel precies maar ook uiterst flexibel aanpassen.

De beste interim-professionals beschikken over een schat aan ervaring omdat ze aan veel projecten, bij veel bedrijven en soms ook in meerdere branches en sectoren hebben gewerkt. De ervaring en kennis die ze met zich meebrengen is zeer waardevol en kan ook onmiddellijk worden ingezet. Ze hebben immers veel geleerd van eerdere projecten en het 'allemaal al eens gezien'. Minstens even belangrijk is dat zij hun voordeel hebben gedaan met hun eerder behaalde successen. Het permanent beschikken over deze ervaring en deskundigheid vereist een aanzienlijke investering in tijd en geld en een veel groter team dan voor de meeste bedrijven haalbaar is.

Binnen organisaties de lat hoger leggen

Hoewel het inhuren van interim-professionals met specialistische vaardigheden en ervaring een directe impact kan hebben op het aanbod en het niveau van beschikbare vaardigheden in uw organisatie, kunnen er ook op de langere termijn voordelen uit voortvloeien voor uw vaste medewerkers en het niveau van vaardigheden en expertise dat in het algemeen beschikbaar is.

Het inhuren van goede interim-professionals kan leiden tot verbeteringen in de vaardigheden en de werkwijze van vaste medewerkers. Denk hierbij aan het stimuleren van de toepassing van `best practices', eventueel mentorschap en het delen van kennis. Goede interim-professionals brengen nieuwe ideeën, meer deskundigheid en een bredere ervaring met zich mee. Hierdoor kunnen bestaande medewerkers nieuwe dingen leren en anders leren denken.

Motivatie & objectiviteit

Interim-professionals zijn zo goed als hun laatste opdracht en hun reputatie staat of valt met ieder afzonderlijk project. Zij worden dan ook gedreven door de wens om resultaten te behalen en positieve feedback te krijgen en niet zozeer door het vooruitzicht te promoveren of een hoger aanzien te verwerven binnen de organisatie. Dit is de reden waarom de meeste interim-professionals er primair op gericht zijn de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en zich niet inlaten met de bedrijfspolitieke spelletjes die met het werken in een organisatie gepaard kunnen gaan.

Waarop letten bij sollicitatiegesprekken met interim-professionals:

 • Ze beschikken over de vaardigheden en ervaring om de klus te klaren
 • Ze hebben zelfvertrouwen en zijn assertief, zonder te opdringerig of arrogant te zijn
 • Ze zijn innemend en kunnen samenwerken met mensen van verschillende niveaus en personlijkheidstypes
 • Ze zijn duidelijk gericht op het leveren van resultaten en het behalen van succes
 • Ze beschikken over goede communicatieve vaardigheden, kunnen anderen motiveren en zijn niet bang om te luisteren
 • Ze zijn leergierig en niet bang om vragen te stellen
 • Ze hebben een bewezen staat van dienst zowel binnen uw sector als met gelijksoortige projecten
 • Ze hebben een commerciële instelling

Waarvoor oppassen:

 • Ze zijn te veel gefocust op hoe zij ervan kunnen profiteren en niet hoe u ervan kunt profiteren
 • Ze zijn te 'creatief' en dichten zichzelf te veel toe als ze over hun eerdere ervaringen spreken
 • Ze praten te veel en horen zichzelf graag spreken
 • Ze leggen te veel nadruk op hun eigen mening
 • Ze zijn alleen gefocust op het project en staan niet stil bij de commerciële implicaties van de diensten die zij leveren
 • Ze staan niet open voor andere zienswijzen
 • Ze ontberen flexibiliteit
 • Ze stellen geen vragen over uw bedrijf of wekken niet de indruk meer te willen weten over het project of de opdracht